“Az élet olyan, mint hegedűszólót játszani nagyközönség előtt úgy, hogy az ember menet közben tanul meg hegedülni.”

 
Az elmúlt évtized változásai bebizonyították, hogy a tanácsadás szerepe a változó folyamatok közepette még fontosabb, mint korábban volt.

 
Elmúlt az idő, amikor kész receptek, bölcs szentenciák kimondását várták – néha még ma is várják – a tanácsadótól. Nem is lehet ez másként, hiszen a környezet szinte felfoghatatlan intenzitással változik. Ezek a folyamatok a szervezet struktúrájára, kultúrájára, emberi erőforrás gazdálkodására egyaránt, riasztó sebességű mozgási kényszert jelentenek.

 
Miben nyilvánul meg a változási kényszer?

 
Sok elemből tevődik össze ez a folyamat. Néhányat vegyünk sorra és rögtön érzékelhetővé válik sokrétűsége.

 
a./ Az információtechnológia forradalma

 
A legdöbbenetesebb változás ezen a téren következett be az elmúlt években.
A ’90-es évek elején Magyarországon az e-mail cím a névjegykártyákon még elvétve szerepelt, ma már nincs lehetőség kikerülni ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét. Szolgáltatásról beszélünk, tehát a tanácsadás kritérium rendszerének részeként kezelhető tevékenységről van szó. Meg is jelentek az I.T. tanácsadó cégek és szövetségeik is szerte az országban. Ezzel megjelölhetővé vált egy új szakmai ág; az I.T. tanácsadás.

 
b./ A globalizációs folyamat

 
a “világfalu” kialakulása a “felvégtől” az “alvégig” megrázta a zárt rendszerekben dolgozó cégeket, de a nemzeti autarchiára törekvő államokat is. Folynak még utóvédharcok, de a változás zöldárja elsöpörte az útjában álló nyúlgátakat. A világvállalatok konkrét és sztenderd működési formákat, viselkedéseket kívánnak meg. Itt jön az érdekessége ennek a tendenciának.

 
Igen, sztenderd működéseket várnak el, de a nemzeti kultúrát –sőt, akár a regionális lokálpatriotizmust is figyelembe veszik- így a globalizációs sajátosságok valós módosító elemként épülnek be a helyi programok kialakításakor az elképzelések közé.

 
Világprogramok zajlanak mellettünk és azok velünk. Ezekben a tanácsadási folyamatokban egyre inkább a magyar tanácsadók viszik a vezető szerepet hazánkban.

 
c./ A politikai változások

 
Az elmúlt tíz év alatt három különböző politikai irányzatú kormányzat regnált Magyarországon. Minden váltáskor –látszólag- újra kellett gondolni a folyamatokat, mintha a változási folyamat megzökkent volna kissé.

 
Azonban minden alkalommal kiderült, hogy ezek a változások a vezető gazdasági folyamatokat csak kissé térítették, téríthették el. Mindig újra és újra visszaállt a gazdasági főtrend, amely a piac lassú rendeződését és a partneri igények (szolgáltatások!) egymásra találását mutatja.

 
Azok a cégek, amelyek újra és újra átrendezték stratégiai elképzeléseiket fölösleges tanácsadói kapacitásokat rendeltek meg, kötöttek le. A változási trend ma már követhető, kitapintható.

 
Ezekhez a változásokhoz a tanácsadási szolgáltatásoknak igazodniuk kell.

 
A tanácsadásnak több megfogalmazása ismert.

 
Ha a tanácsadás felé funkcionális szemlélettel közelítünk, akkor valamely feladat tartalmával, folyamatával vagy szerkezetével kapcsolatos segítségnyújtást értünk alatta, amelyet olyan személyek végeznek, akik közvetlenül nem felelősek a feladat elvégzéséért. (Fritz Steele, 1974).

 
Block meghatározása szerint „Tanácsadást végzünk mindenkor, amikor valamilyen helyzetet meg akarunk változtatni vagy jobbá kívánunk tenni, de nincs közvetlen hatalmunk a tanácsok megvalósítására.” (Peter Block, 1981).

 
Egy másik megközelítés a tanácsadást szakmai szolgáltatásként kezeli (Larry Greiner és Robert Metzger, 1983) és a szolgáltatást megfelelően képzett személyek szerződés alapján, tárgyilagosan nyújtják ügyfelüknek.

 
A két megközelítés kiegészíti egymást és a tanácsadást egyidejűleg tekinthetjük szakmai szolgáltatásnak és gyakorlati segítségnyújtásnak. Szakmai szolgáltatás, mert a tanácsadás olyan módszernek tekinthető, amellyel mind a vezetés, mind a beosztottak munkája segíthető (M. Kubr, 1986).

 
A tanácsadás legfontosabb feladata problémafeltárás. A tanácsadó tevékenységének függetlennek és semlegesnek kell lenni. Nem fogadja el a megbízó helyzetelemzését, a megbízó által tálalt tényeket, problémákat. A megbízó véleményétől eltérő megoldást, megközelítést javasolhat. Ahhoz, hogy a tanácsadó független tudjon maradni széleskörű képzettséggel, áttekintőképességgel kell rendelkezni, hogy saját maga ki tudja alakítani véleményét, illetve javaslatait.

 
A tanácsadás egy szolgáltatás, tehát a tanácsadó maga nem vesz részt a megbízó munkájában, a kivitelezésben. A megvalósítás a megbízó felelőssége. A tanácsadó az általa adott tanács megbízhatóságáért felel
(Poór J., 1989.)

 
A tanácsadói tevékenység Angyal Á. (1994) szerint szakértés, függetlenség, szolgáltatás, a vezetés támogatása és szerződéses viszony kell hogy legyen.

 
– Szakértés, mert a tanácsadónak ismernie kell szakmája minden csínját-bínját, az elmélettől a gyakorlati kivitelezésig.

 
– Független, mert a megbízó és a tanácsadó viszonyát szerződés szabályozza. A tanácsadó munkáját nem befolyásolja a megbízóhoz kötődő tisztázatlan viszony.

 
– Szolgáltatás, mert a megbízó érdekeivel, terveivel összhangban végzett tevékenység.

 
– A vezetés támogatása, mert jellemzően egy szervezet vezetése veszi igénybe, hogy a szervezet sikerrel szerepeljen az üzleti életben, a felmerülő akadályokat sikerrel vegyék.

 
Minket témánk szempontjából elsősorban a folyamat-tanácsadás érdekel.

 
Folyamat-tanácsadás

 
A folyamat-tanácsadás olyan helyzetek kialakítására törekszik, amelyben az adott kérdésre a megoldást az ügyfél maga találhatja meg. Ez feltételezi, hogy az ügyfél a problémát sajátjának érzi és a tanácsadó partner vagy segítő lesz a probléma feltárásában és a megfelelő megoldás megkeresésében. Az ügyfelek építő szándékából eredően a probléma megoldás folyamatáról szerzett tudást hasznosítják és azt a jövőben jelentkező problémák megoldásánál is hatékonyan tudják alkalmazni.

 
Ennél a tanácsadói tevékenységnél a tanácsadó facilitáló „coaching” funkciói kerülnek előtérbe és a tanácsadás által hozzáadott értéket a helyes válaszok helyett a helyes kérdések teremtik.

 
A folyamat-tanácsadási modellben a szándék az, hogy a szervezet diagonisztikusan gondolkodjon. Ebben a modellben a tanácsadó szerepe sokszor hasonlít a pszichológuséhoz.
Az ügyféllel való közös munka során olyan módszereket, elemzéseket, tréningeket alkalmaznak, amelyek során az ügyfél legrejtettebb természete is feltárul. Mindezek a közös boncolgatások annak érdekében történnek, hogy az ügyfél alkalmas legyen a probléma felismerésére, az ok-okozati összefüggés felismerésére és a megfelelő megoldás megtalálására.

 
A feltárások a szervezet keresztmetszete mentén egyéni és csoportos interjúkon, tréningeken alapulnak.

 
A folyamat-tanácsadás tehát:

 
– facilitáló, támogató, katalizátor
– kérdez, ráébreszt
– erőforrásokat tár fel
– átadja a módszert
– feltételezi az ügyfél aktivitását
– tartós sikert eredményez

 
Tréning tanácsadás

 
A tréning a folyamat-tanácsadás speciális formája, amelynek több megközelítése lehetséges:

 
– olyan képzés, felnőtt oktatás, amely csoportos formában, interaktív eszközökkel közvetíti az átadandó anyagot
– olyan együttműködési forma, amelyen belül a közös szervezeti célok adott idő és módszertani keretek között alakíthatók ki
– olyan intenzív, csoportdinamikára építő, felnőttképzési eszközökkel operáló, meghatározott időtartamú képzés, amely hatékony eszköz a szervezeti-vezetési tanácsadáshoz.

 
Az előző megfogalmazásokban vannak közös pontok, közös vonások. Kiemelendő az együttműködés, tehát a tanácsadó a csoport moderátoraként és nem tanáraként funkcionál, illetve az, hogy szervezett programnak tekinthető, melynek meghatározott időkeretei vannak. Ebben az értelemben projektként is értelmezhető.

 
A tréning alapvetően humáncentrikus, a szervezet emberi erőforrásainak minél szélesebb körű mozgósítására épít. A cél az egyének és csoportok fejlesztése annak érdekében, hogy önmaguk képessé váljanak problémáik felismerésére, diagnosztizálására, elemzésére és a megoldások kidolgozására. Ennek megvalósulása érdekében a szervezet tagjai célirányos gyakorlatokon tükörbe nézhetnek, amelyben feltárul viselkedésmódjuk adott szituációban, megláthatják, hogy a vizsgált folyamatok és jelenségek mögött mi rejtőzik (mi alapján hozzák meg az egyének, illetve a szervezetek döntéseiket).

 
A tréning olyan fogalmi, gondolati, érzelmi bázist biztosít, amelynek segítségével a szervezeten belüli munka (vezetői, munkatársi, csapatmunka) hatékonysága jelentősen javítható.

 
A tréning-tanácsadási folyamat fázisai

 
A szakértői tanácsadáshoz hasonlóan a folyamat-tanácsadás is lehet projekt vagy hosszabb időre szóló folyamatos együttműködés.

 
A tanácsadó, külső szakember lévén a szervezetet kívülről látja, nem befolyásolják a belső viszonyokból adódó korlátok.

 
A tanácsadók és a cég folyamatos együttműködése során nagy szerepet kap a bizalom. Ahhoz, hogy a problémát eredményesen megoldjuk, őszintén kell feltárni a cég belső viszonyait. Ennek figyelembevételével lehet egy tanácsadóhoz vagy tanácsadói csoporthoz ragaszkodni.

 
Ennek előnye abban van, hogy a tanácsadó szinte együtt él a megbízóval, megismeri a szervezet életét, tevékenységi körét, piaci viszonyait, belső személyi kapcsolatait, a mozgatórugókat és könnyebben alkot véleményt. Hátránya abban fogalmazható meg, hogy idővel a tanácsadó is belterjessé érzelmileg érintetté válhat, nem kívánt befolyások irányíthatják.

 
Hasonlóképpen vannak előnyei annak, ha a megbízó időről-időre változtatja a tanácsadó személyét. Ebben az esetben biztosított az, hogy a szervezet belső viszonyai, az ott dúló érzelmi viharok nem érintik meg és tárgyilagosabban tudja kívülről segíteni a probléma megoldást. Ugyanakkor talán csorbát szenvedhet az az elvárás, hogy a tanácsadó teljesen magáénak érezze a problémát.

 
Amikor arról beszélünk, hogy a változás állandósága az egyedüli igazság, akkor azt is figyelnünk kell, milyen tanácsadási formákat, módszereket választunk a problémáink megoldására.

 
„Az egyetlen dolog, ami még megoldásra vár: a probléma megoldása”
Tom Wells

 
Drimál István