AHÁNY HÁZ, ANNYIFÉLE INFORMÁCIÓ

 
Sokszínű igények

 
Az informatikán belül külön szakterület az önkormányzati és kormányzati területek világa.

 
A Computerworld-Számítástechnika havonként megjelenő mellékletével igyekszik tájékoztatni a piac résztvevőit, elsősorban a telepü­lések, önkormányzati intézmények vezetőit és dolgozóit.

 
Beszélgetőpartnereink segítségé­vel egyrészt megpróbáljuk fel­mérni a hazai önkormányzatok sokféleségét, igényeinek változatos­ságát, illetve arra keressük a választ, hogy egy tematikus kiadvány miképp tudja megszólítani az egyes, markán­san eltérő helyzetű önkormányzatokat.

 
Az informatikát figyelembe véve kü­lön kell kezelni az önkormányzatok ve­zetőit, vagyis a polgármestereket és a választott képviselőkből álló testüle­tet, illetve a jegyzőket és a hivatal mun­katársait – mondta Zongor Gábor, a Te­lepülési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára.

 
A tapasztalatok szerint ugyanis a jegyző és az önkormányzati hivatalok munkatársai sokkal erősebben kötőd­nek az informatikai szolgáltatásokhoz, mint a képviselők vagy a polgármeste­rek jelentős része.
Ennek oka egysze­rű: az internet, az elektronikus leve­lezés, és egyáltalán a technika adta le­hetőségek leginkább a hivatali mun­kához kapcsolhatók.

 
Berögzült utak

 
Egy, akár az idősebb korosztályhoz tar­tozó polgármester már általában meg­szokott egyfajta munkastílust, gyak­ran nem saját maga állítja elő leveleit, hanem lediktálja azokat, így érthető, hogy kevésbé fogékony az informatikai fejlesztésekre, az elektronikus önkor­mányzati megoldások bevezetésére.

 
A TÖOSZ informatikai küldetésé­nek fontos eleme, az ösztönzés: a vá­lasztott vezetőknek be kell látniuk, hogy az informatika nagyon sok le­hetőséget kínál.

 
Az elektronikus ön­kormányzat nem egy nehezen átlátha­tó, bonyolult technikai eszköz, hanem olyan lehetőség, amellyel okosan élve a lakosság és a vállalkozók is nagy segít­séget kaphatnak az önkormányzatoktól.

 
A TÖOSZ is több programban népsze­rűsíti az elektronikus önkormányzatot: ez például a megyei polgármesteri fóru­mok egyik rendszeresen visszatérő té­mája. Zongor Gábor szerint a polgár­mesterekben megvan a fogadókészség, ezt segítették az olyan apró trükkök, mint az SMS-küldő rendszer bevezetése. A TÖOSZ-tagok egy rövid üze­netben értesülhetnek arról, ha a szö­vetség weblapján fontos információ je­lenik meg.

 
Az elektronikus önkormányzati megoldások szempontjából fontos, hogy a szövetség 2004 óta minősíti az önkormányzatok weblapja-it. A tapasztalatok szerint ez igencsak érdekli a versenyben részt vevőket: a „lecsúszók” gyakran igen nagy erőfeszí­téseket fektetnek weboldalaik fejlesztésébe.

 
Virágozzék száz virág

 
Zongor Gábor véleménye szerint egy, az elektroni­kus önkormányzat kérdései­vel foglalkozó kiadvány szá­mára a differenciáltság és a sokszínűség is a legfontosabb szempontok között szerepel.
Figyelembe kell venni, hogy többféle célszemély, olvasó létezik, hiszen a polgármes­terek között is van különb­ség, elsősorban a települések alapján.

Egészen másképp vi­szonyul az e-önkormányzat és egyáltalán az informatika kérdéséhez egy nagyobb te­lepülés „hivatásos” vezető­je, mint egy kis falu társadal­mi megbízással dolgozó pol­gármestere.Figyelembe kell venni azt is, hogy a kisebb települése­ken a méret és a teherbíróképesség miatt nincs mindig lehetőség valamennyi szolgáltatást helyben meg­oldani.

 
Az elektronikus önkormány­zatnak éppen ez az egyik fontos terü­lete: ha az adott településen nincs mód a közszolgáltatásra, akkor érdemes úgy kialakítani a rendszereket, hogy az ál­lampolgároknak ne kelljen egy távoli városba utazni az ügyintézés céljából -gyakran nehéz tömegközlekedési viszo­nyok között. Ehhez azonban nemcsak hardver, hanem célszerűen felépített e-önkormányzati portál és a lakosság által igénybe vehető képzett segítség is kell; hozzáértő, kellő informatikai tudású és nem utolsósorban empatikus képességű szakember – amilyenek az IT-mentor projekt résztvevői. Egy kihelyezett „ügyfélszolga” nagy segítség lehet.

 
Beágyazódva?

 
Drimál István, a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara (BKIK) gazdasági szolgáltató tagozatának alelnöke arról beszélt, hogy eltérőek a vélemények az informatika magyarországi elterjedésé­ről.

 
Van, aki úgy gondolja, a közigazga­tási, a kormányzati és az önkormányzati szektorokban az IT-eszközök szervesen beépültek, használatuk széles körű, má­sok azonban úgy vélik, hogy még jelen­tős fejlődésnek kell bekövetkeznie eze­ken a területeken is.

 
Az önkormányzatok „pi­acán” is erősek az eltérések, csakúgy, mint a gazdasági élet­ben – mondta Drimál István.

 
Egy nagyvállalat vagy megyei jogú város sokkal nagyobb anyagi és emberi erőforrásokat képes informatikai rendszerei­nek bevezetésére, fejlesztésére fordítani, mint egy kkv-szektorba tartozó vállalkozás vagy falusi önkormányzat. Hasonló különbségek egyébként a köz­igazgatás és az államigazgatás területén is fellelhetők – tet­te hozzá.

 
A fenti állítást támasztja alá a BKIK tapasztalata is: a leve­lek, megkeresések sok esetben még mindig faxon keresztül érkeznek a Kamarához, vagyis az önkormányzatok nem hasz­nálják ki a telekommunikáció és az informatika lehetősége­it, még az elektronikus leve­lezés tekintetében sem. Elő­fordul az is, hogy egyes kis­településeken a szűkös anyagi forrásokra hivatkozva „luxus­nak” tartják az informatikát, így a törvényben szabott mini­mumokon kívül nem hajtanak végre fejlesztést az eszközök vagy szol­gáltatások területén.

 
Egyfunkciós eszköz?

 
Drimál István hangsúlyozta, hogy a KFT előírásait teljesítő informatikai rendszereket gyakran csak „célszer­számnak” használják: a számítógépes hálózat csak egy-egy funkció ellátásá­ra épül ki. A rendszer és az eszközök által kínált többletlehetőségeket azon­ban nem használják ki, még a már em­lített elektronikus levelezés szintjén sem.

 
Ezt példázzák a megyei földhiva­talok, ahol a számítógépeket nyilvántartásra, összehasonlításra és adatbevitelre alkalmazzák.

 
Az alelnök szerint az önkormányzatok fejlődése magával hozza az informatikai fejlődést is.
Ebben nagy szerepet kaphat a régiók kialakítása és a közigazgatási reform. Ez egyrészt megváltoztatja a ma érvényes és működő hierarchiákat, másrészt szükség lesz az új kapcsolatok kiépítésére, és az új igazodási pontokra. A hierarchia átalakulását, az egymásrautaltságot, az új összekapcsolódásokat pedig az informatikának is követnie kell

 
Drimál István szerint, mivel a jegyzők túlnyomó többsége jogász vagy jogot végzett ember, nem minden esetben támogatják az önkormányzat informatikai rendszereinek fejlesztését. Gyakran a megfelelő IT-szaktudás is hiányzik, mivel a jogi karokon nem kap megfelelő súlyt az informatikai oktatás.

 
Fontos lenne, hogy a beérkező EU-s források nagy részét erre a területre fordítsák. Nagy előrelépésként értékelhető, hogy a második Nemzeti Fejlesztési Tervben önálló területkén szerepel az önkormányzatok, a közigazgatás informatikai fejlesztése. A pénzügyi források mellett nem szabad elhanyagolni a kommunikációt sem.

 
Emellett az is fontos lenne, hogy az Operatív Program pályázatai ne legyenek „agyonadminisztrálva”, azaz könnyen elérhető és lehívható segítséget adjanak az önkormányzatoknak.

 
Tanulni, tanulni, tanulni

 
Fontos lenne még a képzés és a továbbképzés rendszerének felállítása az önkormányzati dolgozók és vezetők informatikai tudásának, kultúrájának tudatos és rendszerezett továbbfejlesztése.

 
Szükséges lenne a megfelelő hierarchia szintek, követelmények kialakítására, így az egyes beosztásokhoz más és más IT tudásszintet lehetne megkövetelni.Az elméleti oktatás mellett a gyakorlat és az utókövetés területét sem szabad elhanyagolni.

 
Drimál István szerint egy e-önkormányzattal foglalkozó lapnak egy-két témát kiragadva kell a jogszabályokat Operatív Programokat, pályázatokat bemutatni.

 
Fontos, hogy a nem tipikusan az IT-technológiára irányuló tevékenységek is megjelenjenek, mint például humánerőforrás-menedzsment.

 

Mára már összemosódott az önkormányzat, az államigazgatás és a piac: az egyes területeken alkalmazott megoldások gyakran csak a törvényi előírásokból adódó apróságokban különböznek. Egy vállalat és egy önkormányzat is alapvetően szervezet, melyet az informatika kiszolgál.

 
Forrás:
AHÁNY HÁZ, ANNYIFÉLE INFORMÁCIÓ
Sokszínű igények
COMPUTERWORLD-SZÁMÍTÁSTECHNIKA
2006. november 21. XXXVI 47. szám
e-GOVERMENT melléklet 28. oldal